Pole namiotowe Kaszuby

Kaszuby Pole namiotowe camping camping na Kaszubach

Regulamin

1. Dokonanie rezerwacji:

- Rezerwacji dokonuje się w formie ustnej lub pisemnej.

- Uczestnik może zażądać potwierdzenia rezerwacji w formie pisemnej.

- Gwarancją rezerwacji (termin, pokój) jest dokonanie bezzwrotnej wpłaty wstępnej w terminie 3 dni od momentu potwierdzenia rezerwacji przez Ośrodek (w formie pisemnej lub ustnej) oraz przedpłaty 30% wartości pobytu w terminie max 2 tygodni, nie później jednak niż na tydzień przed rozpoczęciem pobytu w przypadku rezerwacji z krótkim okresem poprzedzającym. W przypadku rezerwacji z okresem poprzedzającym krótszym niż tydzień obowiązuje oplata wstępna.

- W przypadku braku wpłaty wstępnej w wyznaczonym terminie Ośrodek ma prawo anulować rezerwację bez informowania uczestnika.

- Po otrzymaniu wpłaty wstępnej Ośrodek nie może anulować rezerwacji, przenieść rezerwacji na inny pokój oraz zmienić jej w żaden inny sposób bez informowania uczestnika i otrzymania jego zgody.

- Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia pozostałej należności po przybyciu do Ośrodka, nie później niż do 1/3 długości trwania pobytu (przykład: przy pobycie sześciodniowym do drugiego dnia pobytu włącznie).

- Do momentu uiszczenia końcowej należności uczestnik jest zobowiązany pozostawić dokument tożsamości Ośrodek jest zobowiązany zwrócić natychmiast po otrzymaniu całej opłaty za pobyt.

 

2. Rezygnacja z rezerwacji:

- Rezygnacji z rezerwacji uczestnik może dokonać w formie ustnej lub pisemnej.

- Uczestnikowi przysługuje zwrot dokonanej przedpłaty jeżeli rezygnacja lub niemożność wykorzystania pobytu następuje z przyczyn nie leżących po stronie Biura, tj.:

- zmiana warunków pobytu (cena, termin, miejsce i standard zakwaterowania), rezygnacja z tych przyczyn może nastąpić w ciągu trzech dni po otrzymaniu z Ośrodka pisemnego zawiadomienia. Brak odpowiedzi w tym terminie uważa się za akceptację zmienionych warunków umowy.

- Odwołanie pobytu

- Stała opłata manipulacyjna wynosi 5% wartości 1 pobytu nie mniej niż 80zł od osoby.

- Jeżeli uczestnik rezygnuje z pobytu z przyczyn leżących po jego stronie, Ośrodek potrąca z przedpłaty (30% wartości pobytu):

- Przy rezygnacji do 31 dnia przed rozpoczęciem pobytu – stałą opłata manipulacyjna,

- przy rezygnacji 30 – 15 dni przed rozpoczęciem pobytu – realnie poniesione koszty przez Ośrodek, nie mniej niż 25% wartości przedpłaty + stała opłata manipulacyjna,

- przy rezygnacji 14 – 7 dni przed rozpoczęciem pobytu – realnie poniesiony koszty przez Ośrodek, nie mniej niż 50% wartości przedpłaty + stała opłata manipulacyjna,

- 100% przedpłaty przy rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem pobytu,

- w szczególnych przypadkach : rezygnacja w trakcie pobytu z jego części – Ośrodek nie zwraca należności.